Avalehele
RUS ENG Logi sisseKonto olemas?

Kasutustingimused

Allolevad loomade haiguslugude registri kasutustingimused sätestavad registri kasutamise põhimõtted ja registri omaniku ning registrit kasutavate loomaomanike eraldiseisvad ja vastastikused õigused ja kohustused.

 1. Üldsätted
  1. Kasutustingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad kõigile isikutele, kes kasutavad interneti lehekülge ja sellel asuvat andmebaasi (edaspidi Register) registreeritud kasutajana või külalisena (edaspidi Kasutaja). Registri kasutamine ei ole tasuline.
   1. Kasutaja staatuse saamiseks tuleb www.petbook.ee interneti leheküljel vajutada nuppu "Loo konto" ja täita vajalikud väljad. Kasutajana registreerimise kinnituseks saadetakse Kasutaja staatust soovivale isikule tema märgitud e-posti aadressile elektrooniline kinnitus registreeringu õnnestumise kohta.
  2. Kasutajale laienevad www.petbook.ee interneti lehekülje kasutamisel või külastamisel kõik käesolevas dokumendis toodud Tingimused. Kasutaja poolt konto registreerimisel www.petbook.ee interneti lehekülje kasutamiseks kinnitab Kasutaja, et on tutvunud ja nõustub Tingimustega.
   1. Tingimuste muudatused ja/või täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.petbook.ee.
   2. Registri omanikul on õigus Tingimusi ilma eelneva etteteatamiseta ühepoolselt muuta. Registri kasutamisel kohaldatakse Kasutajate suhtes nende teostamise ajal kehtivaid Tingimusi.
   3. Tingimuste ühe osa kehtetus ei too kaasa Tingimuste ülejäänud osa kehtetust.
  3. Kasutajaks registreerimine Registris ei ole kohustuslik kuid on vajalik Registri kasutamiseks Kasutajale kuuluva(te) looma(de) (edaspidi Loom) omanikuna, et võimaldada Looma haiguslugude sisestamist, jälgimist ja kontrolli. Kasutajal on keelatud anda Registri kasutamiseks Kasutajale määratud kasutajatunnust ja salasõna edasi kolmandatele isikutele. Juhul kui Registri omanikule saab teatavaks, et Kasutaja on nimetatud keeldu rikkunud on Registri omanikul õigus Kasutaja konto sulgeda
  4. Kohustuslikud andmed on Kasutajaks registreerimise ankeedis märgitud tärniga. Kasutajaks saab registreeruda vajutades www.petbook.ee interneti leheküljel asuval nupul „Loo konto“. Avanevas aknakeses tuleb täita lahtrid. Kasutajakontot puudutav informatsioon saadetakse Kasutaja poolt määratud e-posti aadressile.
  5. Kasutajaks registreerimisel loetakse, et Kasutaja on nõus Looma andmete edastamisega Looma ravijuhtumi korral veterinaarse konsultatsiooni või protseduuride teostamiseks ning Kasutaja andmete edastamisega Kasutaja Looma omanikuna identifitseerimiseks vajalikus ulatuses Kasutaja või Looma raviva veterinaararsti poolt teisele veterinaararstile.
 2. Kasutaja õigused ja kohustused
  1. Kasutaja on kohustatud kasutama www.petbook.ee interneti lehekülje tarkvara heas usus ning seda mitte kuritarvitama. 
  2. Kasutaja staatuse loomine eesmärgiga tekitada ülekoormust või muul viisil kahjustada www.petbook.ee interneti lehekülge ei ole lubatud. Kui Registri omanikul on põhjust arvata, et Kasutaja kontolt tehtavad tehingud on sellelaadse eesmärgiga siis kasutajakonto suletakse. Kui Kasutaja on tahtlikult tekitanud www.petbook.ee interneti leheküljel kahju või kahjustanud Registri tarkvara pöördub Registri omanik kohtu poole kahjutasu nõudes. 
  3. Kasutajal on kohustus sisestada Kasutajakonto loomisel õige e-posti aadress ning kontrollida, et Registris kajastuks igal ajahetkel õige aadress ja telefoninumber. Kasutaja on kohustatud teatama Registri omanikule kontaktandmete muutumisest esimesel võimalusel.
  4. Kasutaja on kohustatud Registris kajastama õigeid ja ajakohaseid andmeid temale kuuluva(te) looma(de) kohta. Registri omanik ei vastuta võimalike valeandmete esitamise tõttu Kasutajale või kolmandatele isikutele tekkinud võimalike kahjude eest. Juhul kui Registri omanikul on põhjust arvata, et Kasutaja on esitanud Registri omanikule ebaõigeid andmeid, on Registri omanikul õigus Kasutaja konto sulgeda.
  5. Juhul kui Kasutajale kuuluv Loom sureb, on Kasutaja kohustatud Registri omanikku sellest teavitama.
 3. Registri omaniku õigused ja kohustused
  1. Registri omanikul on õigus saata Kasutajale tema poolt märgitud e-posti aadressile perioodiliselt Registriga seonduvat informatsiooni, uute toodete/teenuste tutvustusi ja muid informatsioonilisi teateid. 
  2. Registri igakordsel omanikul on õigus Registrit koos selle juurde kuuluvate andmetega (sh Kasutajate ja Loomade kohta) võõrandada ilma Kasutaja nõusolekuta. Registri omanik ei ole kohustatud Registri omandi üleminekust Kasutajat informeerima.
  3. Registri omanikul on õigus säilitada Looma ja tema omaniku kohta Registrisse sisestatud andmeid ka pärast seda, kui Kasutaja on need Registrist kustutanud.
  4. Registri omanikul on õigus Looma veterinaarse konsultatsiooni eesmärgil edastada Looma haiguslugu ilma Kasutaja igakordse nõusolekuta.
 4. Privaatsus ja turvalisus
  1. Kogu info Kasutaja ning Looma kohta on Registri omaniku kasutamiseks ning seda ei väljastata kõrvalistele isikutele, välja arvatud Tingimustes ja seaduses näidatud juhtudel või Kasutaja soovi korral andmete avaldamiseks samuti juhul, kui on vajalik tuvastada Looma kiibi numbri alusel Looma omanik.
  2. Kasutajaks registreerimisel küsitakse Kasutajalt ainult Registriga seotud toimingute teostamiseks vajalikke andmeid sh Kasutaja aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja Kasutajale kuuluva(te) Looma(de) andmed. Kasutajaks registreerumisega kinnitab Kasutaja, et on nõus tema andmete kasutamisega Tingimustes loetletud ulatuses ja juhtudel.
  3. Register koos selles sisalduvate andmetega on igakordse Registri omaniku omand ning Registri kopeerimine, võõrandamine või mingilgi viisil kasusaamise eesmärgil kasutamine ei ole lubatud. Juhul kui Registri omanikule saab teatavaks vastav rikkumine, esitab Registri omanik rikkuja vastu kohtusse hagi rikkumise lõpetamise ja kahju hüvitamise nõudes.
 5. Muud tingimused
  1. Tingimustest tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Tingimuste rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid poolte kontrollile mittealluvad asjaolud, mille saabumist ei võinud ette näha (vääramatu jõud).
   1. Tingimustes mõistetakse vääramatu jõuna muuhulgas: ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi poolte asukoha haldusüksuses; sõda; riigikogu, valitsuse või rahvusvahelist akti, mis oluliselt takistab müügitingimuste täitmist.
  2. Registri omanik ei vastuta mistahes tehniliste probleemide nagu internetiühendust katkestused, serveri rikked jms tõttu Registri kasutamisel ilmnenud tõrgete tõttu Kasutajale võimalikult tekkiva kahju eest.
    

Loo konto

Kõik väljad on kohustuslikud